23.11.2018

Datum Titel
23.11.2018
Kolloquium zu Bachelor-Arbeiten, Bachelor16
23.11.2018 - 24.11.2018
"Kochen verbindet Kulturen", CookYourFuture-Tandem-Kochen an der Hofa, abends Gemeindehaus St. Georg